BAINAK – Ausstellungsergebnisse

Ch. BAINAK  Medvezhiy Ugol

Nat. Rassehundeausst. Dresden VDH  -  am 24.04.2005

Jüngstenklasse:  v v  1

Klubsiegerschau KOC – am 15 Mai 2005

Jüngstenklasse:  v v  1

Internat. Rassehundeschau DRV – Halle/Saale am 23.10.2005

Jugendklasse:     sg 1       -        Weltsieger

CACIB Nürnberg  VDH  - am 15. Januar 2006

Jugendklasse:     sg 1   -   Anw.Dt.Jug.Ch.VDH -  BOB

CACIB Berlin VDH  -  am 02.04.2006

Zwischenklasse:  V 1   -   Anw.Dt.Ch.VDH – Res.CACIB – Res.CAC

Clubschau SCKS  -  Mai 2006

Zwischenklasse:   sg 1     Junghund – Sieger

Nat. Zuchtschau Dresden  VDH  -  am 18.06.2006

Zwischenklasse:  V 1   -   Anw.Dt.Ch.VDH  -  CAC

Rassehundegemeinschaftsschau (VDH ) – Geithain am 26.08.2006

Zwischenklasse:  sg 1

Nationale Zuchtschau Leipzig  (VDH)  -  am 10.09.2006

Zwischenklasse:  V 1  -  Anw.Dt.Ch.VDH

Deutschlandsiegerschau ORC  -  in Limbach/Sa. am 22.10.2006

offene Klasse:      V 1  -  Anw. CACIB  -  Deutschland-Sieger

IRAS Stuttgart  (VDH) – am 05.11.2006

offene Klasse:      V 1  -  Anw.Dt.Ch.VDH – CAC -CACIB – BOB

CACIB Nürnberg (VDH) – am 14.01.2007

offene Klasse:      V 1  -  Anw.Dt.Ch.VDH – CAC -CACIB -BOB

Mitteleuropasiegerschau (RVD/UCI) – am 16.09.2007

Championklasse: V 1 – UKCIB – Mitteleuropa- Sieger

Nat. Rassehundeausstellung (VDH) – in Erfurt am 15.06.2008

offene Klasse:       sg 1

Kommentieren